fbpx

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych
przekazanych przez Użytkownika oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
(żądanych przez Użytkownika), przez Sklep Psiaki w Zendziałający pod adresem internetowym
zuzanna-rybarczyk.com, prowadzony przez: przez Zuzannę Rybarczyk prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk Os. Bohaterów II Wojny Światowej 72/5,  61-383 Poznań NIP: 7822509727 REGON:387345118

I. Definicje

Administrator – oznacza Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk Os. Bohaterów II Wojny Światowej 72/5,  61-383 Poznań NIP: 7822509727 REGON:387345118, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane
osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w
urządzeniach Użytkownika.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

poczty tradycyjnej: Zuzanna Rybarczyk Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk Os. Bohaterów II Wojny Światowej 72/5,  61-383 Poznań

poczty elektronicznej: psiakiwzen@gmail.com.

Telefonicznie: +45 50 25 36 39

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis
internetowy, działający w domenie https://psiakiwzen.pl
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą
być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie
usług drogą elektroniczną.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje
dostęp do Serwisu.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

II. Dane Osobowe

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej
wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w
Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:
1. Imię i Nazwisko
2. Adres Zamieszkania
3. Adres Dostawy – jeśli jest inny niż Adres Zamieszkania
4. Adres Poczty Elektronicznej (adres e-mail)
5. Numer Telefonu
Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych w trakcie procesu rejestracji (założenie konta) lub
złożenia zamówienia bez rejestracji konta jest niezbędne na potrzeby: złożenia zamówienia, zawarcia
i realizacji umowy oraz ewentualnego wszczęcia procedury reklamacyjnej lub procedury zwrotu
towaru. Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO (podstawą
przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie użytkownika). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit
b) RODO dane Użytkowników, będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia tj. sprzedaży oraz
dostawy zamówionych towarów jak też w celu realizacji pozostałych uprawnień przysługującym
Użytkownikom z tytułu zawartej umowy (np. reklamacja, zwrot towaru).
Podanie danych do celu realizacji usługi jest wymogiem umownym oraz warunkiem realizacji usług
oferowanych przez Sklep Psiaki w Zen, brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług
Sklepu Psiaki w Zen.
Administrator przetwarza dane również w celu promocji własnych usług i towarów w tym przesyłania
Użytkownikowi elektronicznej informacji (mail) o dostępnym asortymencie. Dane te są przetwarzane
przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie
uzasadniony interes administratora).
W przypadku wyrażenia takiej zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika będą
przetwarzane przez The Rocket Science Group LLC właściciela serwisu Mailchimp z siedzibą w 675
Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, w celu wysłania drogą elektroniczną
ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie oraz sporządzanie w oparciu
o nich zestawień rekomendacji produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celu jest
art. 6 ust 1 lit a) RODO tj. wyrażenie zgody, przez osobę której dane dotyczą, na przetwarzanie jej
danych w ujawnionym w zgodzie celu. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie poprzez kontakt z Mailchimp: […] Wycofanie zgody pozostaje bez wypływu na legalność
przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.
Użytkownik otrzyma od Administratora elektroniczną informacje handlową dotyczącą usług i towarów
własnych tylko w przypadku, w którym Użytkownik, za pośrednictwem Sklepu Psiaki w Zen, na
podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy Prawo
Telekomunikacyjne wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji.
Wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznej informacji handlowej jest dobrowolne i nie blokuje
możliwości skorzystania z usług Sklepu Psiaki w Zen.
Dane osobowe Użytkownika będą przez Administratora zbierane i przetwarzane wyłącznie na
potrzeby realizacji powyższych celów.
W celu realizacji umowy Sklep Psiaki w Zen może udostępniać zebrane od Użytkownika dane do
następujących kategorii odbiorców: operatorów logistycznych, firm kurierskich, przewoźników – w celu
realizacji procesu wysyłki towaru, na potrzeby obsługi procesu reklamacyjnego oraz na potrzeby
obsługi procesu zwrotu towaru. Dane udostępniane są również zewnętrznej firmie księgowej, w celu
właściwej obsługi księgowej zamówień.
Zebrane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu
wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, usunięcia konta Użytkownika w systemie
Administratora bądź skorzystania przez Użytkownika z wymienionych poniżej praw, w zakresie w
którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

III. Prawa Użytkowników

W celu skorzystania z wymienionych niżej praw należy skontaktować się z Administratorem.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: poczty tradycyjnej: Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk Os. Bohaterów II Wojny Światowej 72/5,  61-383 Poznań.
poczty elektronicznej: psiakiwzen@gmail.com.
Telefonicznie: +45 50 25 36 39
Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane
osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz
następujących informacji:
a) celu przetwarzania;
b) kategorii odnośnych danych osobowych;
c) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach
międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy
i. nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne
informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o
zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego
przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą – Sklep Psiaki w Zen nie prowadzi tego typu
działań.
Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego
danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma
prawo żądania uzupełnienia jego niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia.
Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych
osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi
jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”):
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
b) Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wnosi
sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących
przypadkach:
a) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6
ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego
dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących
go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim („prawo sprzeciwu”).
Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz
ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony
Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na
podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe
zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to
technicznie możliwe.
Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej
na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO, w dowolnym momencie.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

IV. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub
innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis
indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie
powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

V. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu:
I. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
II. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i
odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego
indywidualnych potrzeb; iii. zapamiętania ustawień wybranych przez
Użytkownika i personalizacji interfejsu
III. Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik;
IV. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji
treści; v. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
I. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu
i hasła;
II. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w
szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
III. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez
Administratora;
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
d. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki
te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
e. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
f. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego
lokalizacji.
g. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
h. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
i. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
2. Administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookie wykorzystywanych w celach, o
których mowa w pkt 1, lit. a), i) ii) oraz iv) jak również pkt: d, e, oraz f jest Administrator. Podstawą
prawną przetwarzania danych zwartych w tych plikach jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit a)
RODO. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem umownym, ustawowym ani warunkiem
zawarcia umowy lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi Administratorowi dostosowania ofert
widocznych w serwisie do Twoich preferencji opartych na zrachowaniach w Serwisie.
3. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pozostałych
literach pkt. 1 powyżej przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca
2004 roku tj. w celach prawidłowego wyświetlenia Serwisu oraz prawidłowego skorzystania z
wszystkich funkcji serwisu przez Użytkowników.
4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są
pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
I. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA] b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych:
I. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z
siedzibą w USA] II. Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z
siedzibą w USA] III. doubleclick.net [administrator cookies: Google Inc. z
siedzibą w USA] i
IV. hit.gemius.pl [administrator cookies: Gemius S.A. z
siedzibą w Polsce] V. mailchimp.com [administrator cookies: The Rocket
Science LLC] c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem
narzędzia internetowej reklamy:
I. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA] d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
I. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA
lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą
serwisów społecznościowych:
I. Google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA] ii.
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA
lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z
zewnętrznego serwisu internetowego:
I. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu] g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony
internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
I. Desk.com [administrator cookies: Salesforce.com Inc. z siedzibą w USA] h. Rozpoznawania lokalizacji Użytkownika:
I. Google.com – [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA] i. Realizacji płatności:
I. www.dotpay.pl [administrator cookies: Dotpay S.A.] II. www.przelewy24.pl [administrator cookies: PayPro SA] j. wysyłki mailingu
I. mailchimp.com [administrator cookies: The Rocket Science LLC] 5. Administratorami danych osobowych zawartych w plikach cookie wykorzystywanych w celach, o
których mowa w pkt 4 lit. c), jak również w pkt. 4 lit. h oraz j są podmioty wskazane w tych
punktach. Podstawą prawną przetwarzania danych zwartych w tych plikach jest zgoda Użytkownika
tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem umownym, ustawowym
ani warunkiem zawarcia umowy, lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi Administratorowi
dostosowania reklam widocznych w innych serwisach do Twoich preferencji opartych na
zrachowaniach w Serwisie. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tych administratorów,
skorzystaj z następujących linków: https://policies.google.com/privacy,
https://www.facebook.com/policy.php, https://www. facebook.com/policies/cookies/,
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pL, https
://mailchimp.com/legal/privacy/,
6. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pozostałych literach
pkt. 4 powyżej przetwarzane są przez wskazanych w pkt. 4 administratorów i służą realizacji
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu opartego na art. 172 ust. 3 pkt
2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku tj. w celach prawidłowego
wyświetlenia Serwisu oraz prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji serwisu przez
Użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tych administratorów, skorzystaj z
następujących linków: https://policies.google.com/privacy,
https://policies.google.com/technologies/cookies?h l=pL, https://www.gemius.pl/privacypolicy-
for-gemiuswebsite.html, https://www.gemius.pl/cookiepolicy.html,
https://mailchimp.com/legal/privacy/, https://www.facebook.com/policy.php, https:/
/www.facebook.com/policies/cookies/, https://www.salesforce.com/company/privacy/,
http://ww w.dotpay.pl/polityka-cookies/, https://www.przelewy24.pl/polityka-plikow-cookies/.
7. Odpowiednie zastosowanie znajdujące postanowienia pkt. III niniejszej Polityki Prywatności.
8. Dane osobowe zawarte w umieszczanych przez Serwis plikach Cookie, będą przechowywane do
momentu skorzystania przez Użytkownika z wymienionych w pkt. III niniejszej Polityki Prywatności
praw w zakresie, w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych
osobowych zawartych w tych plikach lub do momentu odpowiedniego określenia warunków
przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies w przeglądarce Użytkowania.

VI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia
Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać
za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te
mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
4. Obok plików cookies Sklep Psiaki w Zen może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje
zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki
internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu. Dane
te będą archiwizowane i wykorzystywane celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu
Uzytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi
osobowymi.

Menu