fbpx

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PSIAKI W ZEN

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży.
 2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2a. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 1. Sprzedający – Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk Os. Bohaterów II Wojny Światowej 72/5,  61-383 Poznań NIP: 7822509727 REGON:387345118
 2. Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. z późn. zm. (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego PSIAKI W ZEN;
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: zuzanna-rybarczyk.com, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Towaru; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym

 

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: zuzanna-rybarczyk.com
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sklep Internetowy, działający pod adresem: zuzanna-rybarczyk.com, prowadzony jest przez Zuzannę Rybarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk Os. Bohaterów II Wojny Światowej 72/5  61-383 Poznań NIP: 7822509727 REGON:387345118
  Dane adresowe / kontaktowe:
  Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk Os. Bohaterów II Wojny Światowej 72/5,  61-383 Poznań
  e-mail: psiakiwzen@gmail.com
  tel. +45 50 25 36 39
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach
  Sklepu Internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
  Internetowego.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
  teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych takich jak
  aktualna wersja przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Oprogramowanie Sklepu Internetowego zostało zoptymalizowane do poprawnego działania dla przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9 i wyżej. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies. W ramach oprogramowania Sklep Internetowy stosuje pliki cookies w celu zoptymalizowanego wyświetlania zawartości strony. Pliki cookies generowane przez Sklep, nie zawierają żadnych danych osobowych, ani nie przechowują informacji indywidualnych o użytkowniku. Przechowywane w plikach cookies dane zawierają jedynie informację na temat wyświetlania elementów strony.
 7. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu
  Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci
  zostaną o powyższym powiadomieni.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu zuzanna-rybarczyk.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w serwisie.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
  osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do
  korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
  naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne
  lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
  trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego;
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającegoza zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub
  ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
 4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
  świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
  nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
  propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
  osób trzecich;
  b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
  szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
  Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
  Sprzedającego;
  e) Wyłączne prawa do treści udostępnianych lub umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedającego lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
  f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
  terytorium Państwa Polskiego, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
  korzystania z sieci Internet.
 7. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 8. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową zuzanna-rybarczyk.com, dokonać wyboru pośród prezentowanych na stronie artykułów ich kolorystyki oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 9. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów”” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 11. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego

Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy
oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostawy.

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie
  danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamów”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „Psiaki w Zen –
  zamówienie nr: XXXX”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
  Zamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Konto bankowe
  mBank PL15 1140 2004 0000 3102 8057 6521
  BREXPLPWMBK
 7. Oferta Sklepu
 8. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w
  szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 9. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów bądź towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce.
 10. W przypadku braku towaru w magazynie czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.
  Zamawiający jest o tym fakcie i terminie realizacji zamówienia niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem wiadomości mailowej lub telefonicznie.
 11. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz oryginalnie zapakowane.

VII. Ceny w Sklepie

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. 2. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki towaru. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sklep opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sklep.
 3. Promocje i rabaty dostępne w sklepie nie łączą się ze sobą.
 4. Kody rabatowe zmieniają wartość wszystkich produktów w koszyku. Rabat przyznawany jest od regularnej ceny produktu.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego
  zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamów”.

VIII. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia można składać poprzez:
  platformę Sklepu Internetowego Psiaki w Zen: zuzanna-rybarczyk.com
 2. Zamówienia poprzez platformę Sklepu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. Realizacja zamówienia z przedpłatą na konto lub z udziałem systemu płatniczego
  Stripe/PayPal/Przelewy24 rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na koncie Sklepu.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 5. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia nie będzie realizowany.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 7. Sklep wystawia imienny dowód zakupu do każdego zamówienia. Faktury są wystawiane
  tylko na życzenie Klienta po podaniu imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu oraz NIP.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo sprawdzić w ramach konta, po zalogowaniu.
 9. Formy płatności
 10. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar na kilka
  sposobów:
  a) Przedpłata na konto Sklepu Internetowego – przelew
  mBank PL15 1140 2004 0000 3102 8057 6521
  BREXPLPWMBK
  b) Płatność on-line poprzez system płatniczy Stripe (więcej informacji na stronie
  wwww.stripe.com), PayPal (www.paypal.com) oraz Przelewy24 (więcej inormacji na stronie www.przelewy24.pl)

XII. Ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi (Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy  przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w
posiadanie rzeczy / dostępu do usługi lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Klient może odstąpić od Umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta).

Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (przesyłką pocztową, pocztą elektroniczną)

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wg art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest w szczególności wyłączone w przypadku:
1) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

XIII. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: psiakiwzen@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIV. Reklamacje związane z zamówieniami

Sprzedający odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta.

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
  2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 

Reklamacje należy kierować na adres: psiakiwzen@gmail.com. Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania o tym kiedy reklamacja zostanie
rozpatrzona.
Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk  nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 1. Ochrona danych osobowych

15.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk Os. Bohaterów II Wojny Światowej 72/5,  61-383 Poznań
15.2. Więcej informacji o polityce ochrony prywatności znajdą Państwo na zuzanna-rybarczyk.com.

XVI. Postanowienia końcowe

16.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
16.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zakątek Transformacji Zuzanna Rybarczyk
16.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XVII. Informacja dotycząca tekstu umowy

17.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu zuzanna-rybarczyk.com oraz pobrać go i sporządzić z niego wydruk.
17.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta po zalogowaniu.

 

Menu